Afbeelding
Foto:

Aanpassingen parkeerbeleid vastgesteld na draai van VVD en CDA

Actueel

Het parkeerbeleid stond weer eens centraal in een raadsvergadering. Na een lange discussie kwamen de voorgestelde aanpassingen er dinsdagavond doorheen. De raadsvergadering werd geopend door voorzitter Belinda Göransson, die het eerste uur de taken van burgemeester David Moolenburgh waarnam omdat hij wegens zakelijke verplichtingen iets later aanwezig kon zijn. 

Voordat aan de agenda begonnen kon worden, moest deze vastgesteld worden. Uit de hoek van PvdA, D66, GroenLinks en ZEE klonk kritiek over een raadsinformatiebrief die een uur voor de vergadering bekend werd. Daar zat ook een parkeerdrukmeting bij van veertig pagina’s. Maaike Koper (PvdA) vroeg zich hardop af of het voorstel van oplossingen parkeerbeleid wel kon worden behandeld. Behalve de steun van de andere ‘éénpitters’, kon ze niet op veel steun rekenen. Wel zou voor het agendapunt een leespauze worden ingelast. 

Compensatieregeling
Na het vaststellen van een aantal hamerstukken volgde de compensatieregeling als eerste bespreekstuk. Bij situaties waarin de bouw van sociale huurwoningen niet rendabel blijkt binnen een project van maximaal 20 woningen, is deze regeling van toepassing. GroenLinks diende samen met PvdA een amendement in. “De compensatieregeling in deze vorm is echt ongewenst. Wij willen bouwen en niet zomaar geld stoppen in een fonds”, lichtte Karim el Gebaly toe. Het gaat de twee partijen om de toch al schaarse ruimte die Zandvoort te verdelen heeft om te kunnen bouwen. Die zou hierdoor in het geding komen. 

OPZ en CDA verdedigden de regeling. “In de huidige situatie zouden niet-rendabele projecten stil komen te liggen. Door deze regeling wordt er hoe dan ook gebouwd.” Jong Zandvoort vond het amendement van PvdA/GroenLinks sympathiek en deed een voorstel om eerder in het traject te evalueren. Wethouder Martijn Hendriks vond het oorspronkelijke voorstel om na drie casussen te evalueren voldoende. Ook kon hij zich wel grotendeels vinden in de aanpassingen van het ingediende amendement, maar vond dat deze regeling er toch moet komen om door te kunnen bouwen. 

Parkeren
Na de beloofde leespauze kreeg Michiel Hermsen (D66) als eerste het woord, zijn partij had immers een amendement aangekondigd. Hij verwees naar de kritiek die hij in commissieverband twee weken geleden al gaf op de voorgestelde aanpassingen. “Parkeren voor 88 euro per dag in woonwijken is en blijft veel te hoog, daarom dit amendement.” Het stuk riep op om met een lager dagtarief te komen van 4 euro per uur. Dit komt overeen met een voorstel van Ondernemersbelangen Zandvoort (OBZ). Er wordt volgens Hermsen volledig voorbij gegaan aan het belang van ondernemers. 

Belinda Göransson (OPZ), die inmiddels weer op de plek van raadslid was gaan zitten, las een viertal amendementen voor en één motie. Drie daarvan gingen over de POET-regeling. Zo zou een persoon met een parkeerplek op eigen terrein wel aanspraak moeten kunnen maken op een bewonersvergunning, mits het ten goede komt aan het parkeeraanbod in de wijk. De motie riep het college op om snel tot een oplossing te komen voor de slechtwerkende parkeerapp. Deze kon op brede steun rekenen. 

Coalitiepartijen dienden een amendement in om het parkeertarief voor bezoekers in woonwijken niet tot 8 maar 7 euro per uur te laten oplopen. Waar Sven Drommel (VVD) het hoge tarief eerst nog ‘absurd’ noemde kon hij nu wel akkoord gaan met de verlaging van 1 euro. “Je bedient de toerist hier voldoende mee tegen een schappelijk bedrag.” Ook het CDA kon akkoord gaan met dit voorstel, zonder er veel woorden aan vuil te maken. Wat opvallend is, want het leek juist op dit ene punt stroef te verlopen binnen de coalitie. “Het imago van Zandvoort heeft schade opgelopen”, was de teneur bij onder meer CDA en VVD in de commissievergadering. 

De PVV viel deze gang van zaken op. “We lezen in de media over een ruziënde sfeer en oplopende spanningen. Hoe betrouwbaar is het, als vanavond blijkt dat er eigenlijk niks aan de hand is. Het lijkt vooral dat het CDA een andere koers vaart. Dat is niet voor het eerst”, constateerde Marco Deen. Hij gaf aan dat zijn partij geen fan is van het hoge parkeertarief, maar dat dit niet betekent dat zij tegen het hele voorstel zullen stemmen. 

Jong Zandvoort deed het voorstel om de tweede bewonersvergunning goedkoper te maken. In de aanpassingen werd al een verlaging van € 120 naar € 90 voorgesteld. Wat Jong betreft kan dit naar € 60. “Bewoners moeten echt weer voorop komen te staan in dit beleid”, zei Marloes Paap. Zij vindt dan ook dat het ontmoedigingsbeleid in de woonwijken niet stevig genoeg kan zijn. 

Mirko Gerrits (ZEE) en Karim el Gebaly (GL) voelden zich beide buitenspel gezet door besluiten “die van te voren al beklonken zijn binnen de coalitie”. Zij voelden zich in de steek gelaten en riepen op om “uit de oude cultuur te stappen”. Inhoudelijk betreurden zij het parkeertarief in de woonwijken. “Het visitekaartje dat Zandvoort is heeft flinke schade opgelopen.”

Ook Maaike Koper (PvdA) uitte haar zorgen en meende dat er “grote gaten in een systeem worden geprikt dat nog niet af is”. Volgens haar wordt er geen gebruik gemaakt van achterliggende data en andere mogelijkheden, “Daardoor is de samenhang in het beleid volledig zoek geraakt en wordt er nu een aanslag gepleegd op de nuance in het beleid.”

Portefeuillehouder Hendriks benadrukte in zijn beantwoording “echt recht te willen doen aan de uitkomsten van de evaluatie met daarin de ontevredenheid van bewoners”. Hij schrok van de opmerking van een aantal partijen dat de parkeerdruk volgens de metingen niet hoog bleek te zijn. “Dan ga je voorbij aan de enqûete waar een groot deel aangeeft juist wel een hoge druk te ervaren.” Het parkeertarief in de woonwijken verdedigde Hendriks opnieuw met het argument dat gedrag van mensen moeilijk te beïnvloeden is en niet wetenschappelijk bewezen is wanneer een tarief voldoende ontmoedigt. 

Na een nog lang volgende discussie in een enigszins gespannen sfeer werd om 23.45 uur door een meerderheid (13 voor, 4 tegen) ingestemd met het voorstel, geamendeerd door alle stukken die werden ingediend, behalve die van D66. 

Jelmer Koper