27 september 2016

Pakken donkere wolken zich boven Zandvoort samen?

​Brief aan de gemeenteraad van Zandvoort van Wilfred Tates

Oud-gemeenteraadslid en oud-wethouder Wilfred Tates (VVD) is het niet eens met een volledige ambtelijke samenwerking van Zandvoort met de gemeente Haarlem. In een brief aan de gemeenteraad uit hij zijn bezorgdheid over het schijnbare gemak waarmee het besluit genomen wordt, zonder de tijd te nemen om de burgers te raadplegen. Hieronder het epistel van Tates.

Bij een belangrijk besluit van de gemeenteraad, dat de belangen van de gehele bevolking van Zandvoort raakt, is het raadzaam om na te gaan aan welke standpunten ter zake de politieke partijen de laatste gemeenteraadsverkiezingen zich verbonden hebben. Een kort overzicht van de beloften in 2014:

GBZ wijdt geen letter aan samenwerking met Haarlem of welke andere gemeente dan ook. De VVD schrijft in een enkele zin dat zij staat voor een zelfstandig dorp waar de bewoners trots zijn op hun bestuur. De PvdA laat weten dat eventuele samenwerking met Haarlem, of andere ons omringende gemeenten, onderzocht moet worden. Verregaande (regionale) samenwerking zal de bestuurskracht van Zandvoort versterken. Daarbij staat voorop dat Zandvoort een zelfstandige gemeente blijft. Voor SZ geldt nog steeds dat Zandvoort als zelfstandige gemeente moet functioneren. Als samenwerking met Haarlem tot voordeel van de burger leidt, zal SZ die samenwerking onderschrijven. Het CDA heeft diverse speer- en uitgangspunten: uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. Als speerpunt: Gemeente Zandvoort blijft zelfstandige gemeente waarbij de politieke controle en de herkenbaarheid voorop staan. Tevens stelt het voorstander te zijn van een verregaande samenwerking met andere gemeenten (meervoud) dit om zijn zelfstandigheid vast te kunnen houden. D’66 wil voorkomen dat Zandvoort een gemeente is die zichzelf in stand probeert te houden. Mocht op termijn worden besloten  om inderdaad voordeel te zoeken in samenwerking met een andere gemeente, dan dienen de inwoners daarover ook ruim van te voren te worden geraadpleegd in een referendum. OPZ stelt dat ambtelijke samenwerking onontbeerlijk is indien de gemeente Zandvoort haar autonomie wil behouden.

Mijn mening is dat het voorstel om de nagenoeg gehele ambtelijke organisatie over te hevelen naar Haarlem, een directe weg is, die leidt naar een annexatie door die stad. Voordat zo’n besluit verantwoord genomen kan worden, zal er een betere voorlichting naar de burgers van Zandvoort moeten plaatsvinden. De sussende woorden kloppen absoluut niet. Het lijkt mij onbegrijpelijk dat als het overgrote deel van de ambtelijke organisatie in dienst treedt van de gemeente Haarlem, kan worden volgehouden dat Zandvoort zelfstandig dus onafhankelijk van de gemeente Haarlem blijft. De B&W worden kleine veldheren zonder leger en de gemeentesecretaris wordt hoofd van de secretarie zonder secretarieambtenaren. Taak en positie van de gemeenteraad zal zodanig verbleken dat de volgende stap, opgeslokt worden door Haarlem, onvermijdelijk lijkt te worden. Het voorliggende besluit is onomkeerbaar en in dit stadium onverantwoord. Er zijn in 2018 gemeenteraadsverkiezingen. Er zou voldoende tijd zijn om de inwoners van Zandvoort volledig te informeren over alle gevolgen van dit besluit en hen zelf een keuze te laten maken binnen de mogelijkheden die er zijn.

Bijna alle verkiezingsprogramma’s pleiten in verschillende bewoordingen voor een zelfstandig Zandvoort. Alleen voor D’66 is dat geen uitgemaakte zaak. Deze partij wil vooral de bevolking een keuze laten maken en noemt zelfs het samengaan van de ambtelijke organisatie met die van een andere gemeente referendabel. Het lijkt mij een uitgemaakte zaak dat de voorliggende besluiten niet genomen kunnen worden zonder de burgers van Zandvoort uitgebreid en volledig te informeren. Wellicht dat enkele speciale edities van de Zandvoortse Courant in samen werking met het college en gemeenteraad uitkomst kan bieden. Ik stel voor enkele edities, opdat ook de reactie van burgers gepubliceerd kunnen worden en zodoende een zinvolle discussie over dit onderwerp kan losmaken. Als uiteindelijk het resultaat annexatie door Haarlem zou betekenen, lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat de inwoners van Bentveld zich liever bij Bloemendaal aansluiten. Ook daar zal tijdig en uitvoerig, dus niet op een namiddag over gedacht moeten worden. Wat zijn de financiële gevolgen voor de burgers? Hoe zijn de politieke verhoudingen en hoe worden die waarschijnlijk? Over welke kennis beschikt de gemeente Haarlem inzake strandaangelegenheden, kustverdediging, duinbeheer etc. De belangen voor Haarlem zijn groot. Als Haarlem meer dan 100.000 inwoners heeft gelden er andere regels en mag Haarlem met de grote jongens meepraten. Bedenk wel dat Haarlem al lange tijd bestuurd wordt als een groot dorp . Ik vraag mij af of dat is wat Zandvoort wil en nodig heeft. Dat er wat moet gebeuren is mij duidelijk. De kwaliteit van de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen zijn naar mijn menig vaak abominabel. Dat heeft met democratie weinig meer te maken. Kortom veel om over na te denken. Niet te lang wachten, maar snel een behandeltraject uitzetten en de burger niet vergeten. Nogmaals: maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

W.W.S. Tates
(oud-wethouder)                                       Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email